OM FUNKSJONELLMEDISIN

Om Funksjonellmedisin

Funksjonellmedisin er en gren av medisinen med opprinnelse i USA. Grunnprinsippene består i å stabilisere og reversere ubalanse i kroppens funksjoner for å forebygge eller drive tilbake sykdom. Funksjonellmedisin er særlig virksom ved autoimmun sykdom, betennelsestilstander, eller i oppløpet til disse.

Funksjonellmedisin er ikke alternativ medisin, men et supplement til tradisjonell skolemedisin. Tre av de største sykehusene i USA, Mayo Clinic, Cleveland Clinic og Johns Hopkins Medicine, har opprettet funksjonellmedisinske poliklinikker og flere og flere amerikanske universitet underviser medisinstudenter i funksjonellmedisin som en del av pensum.

Funksjonellmedisinen ser på kroppen som et samspill mellom flere indre og ytre faktorer. Dersom ett ledd i samspillet svikter, kan dette gi følger i flere ledd. Å avdekke disse svake eller brutte leddene kan være en omfattende og tidkrevende prosess som gjerne krever mye innsikt i personens situasjon og helsetilstand og i noen tilfeller utvidede prøver. Dette innebærer at både behandleren og du må sette av tid nok til den innledende kartleggingen.

Funksjonellmedisinen representerer et paradigmeskifte innen måten man ser på kroniske, autoimmune sykdommer.